Privacyverklaring Geerts & Van Meeuwen

Geerts & Van Meeuwen respecteert de privacy van haar prospects, klanten, ex-cliënten en
gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons
verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw
persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de
Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


Verwerking persoonsgegevens
Geerts & Van Meeuwen verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening
en/of het uitvoeren van een overeenkomst welke wij met u hebben. Daarnaast zijn wij vanuit
wet- en regelgeving verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Zodra wij
aanvangen met onze dienstverlening aan u en u ons (persoons)gegevens verstrekt zullen wij
deze verwerken in onze systemen. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten
behoeve van:
• Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
• Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.
• Het uitvoeren van marketingactiviteiten
• Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of
identiteitsfraude)
• Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen


De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn onder andere:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Overige financiële en persoonlijke gegevens
• Gegevens van lopende financiële producten
• Bijzondere persoonsgegevens
Eenieder die namens ons kantoor inzage heeft in persoonsgegevens, zijn gehouden aan een
geheimhoudingsverplichting.


Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel
waarvoor ze verzameld zijn dan wel op grond van de wet is vereist. Doorgaans zal dit zijn tot
vijf jaar na het beëindigen van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een contract cq.
overeenkomst.


Uw rechten
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd,
bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Als u wenst
kunt u, onder voorwaarden, zelfs uw persoonsgegevens laten verwijderen. U kunt dit doen
door een schriftelijk verzoek te sturen. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek
reageren.

Geerts & Van Meeuwen
Meiraap 2
5087 CS Diessen
info@geerts-vanmeeuwen.nl


Ook kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het
kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen
voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit
schriftelijk kenbaar maken aan ons.


Delen met derden
Om uitvoering te kunnen geven aan onze advies-, bemiddelings- en schaderegelingsfunctie
kan dit betekenen dat wij gegevens, inclusief persoonsgegevens, delen met onder andere
aanbieders, schade-experts, schade-herstelbedrijven, taxateurs, juristen, arbeidsdeskundigen,
reïntegratiebedrijven, zorgverleners, Kifid en toezichthouders. Dit gebeurt op basis van een
contract cq. overeenkomst die wij met u hebben of op basis van een wettelijke grondslag. U
heeft bij deze ontvangers van uw persoonsgegevens dezelfde rechten als binnen ons kantoor.
U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de betreffende organisaties.


Beveiliging
Wij beschermen de ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en
organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde
toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Indien u toch denkt dat er
misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.


Onze website
Ons kantoor heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het
bezoek en het gebruik van onze website te beveiligen en misbruik van gegevens te
voorkomen.


Nieuwsbrief
Wij sturen nieuwsbrieven waarmee wij klanten en prospects willen informeren over onze
dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen en
financiële producten. Het e-mailadres van klanten en prospects van ons kantoor wordt
automatisch toegevoegd aan de verzendlijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de
ontvanger zich kan afmelden.


Contactformulier
Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, worden de
gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als dat nodig is om uw e-mail volledig te
beantwoorden en af te handelen.


Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje
dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf
van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend
bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Dit gebeurt direct als u onze website
bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om deze website beter te laten functioneren en het
gebruik van onze website te kunnen analyseren. U kunt de op uw pc, tablet of mobiele telefoon
geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw
browsergeschiedenis te wissen.
Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoeken tijdens het
surfen over andere websites kunnen volgen.


Facebook//LinkedIn
Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders
van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze
buttons en het daarmee kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van
deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedssfeer, wij zijn hier dan ook niet voor
aansprakelijk.


Lees de privacyverklaringen van Facebook en/of LinkedIn om te lezen wat zij met de
persoonsgegevens doen die zij van u verzamelen middels klikbuttons.


Google Analytics
Geerts & Van Meeuwen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers
de website gebruiken. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website
gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons kantoor te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dit gebeurt
buiten onze invloedssfeer, wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.
Websites van derden


Deze website is door middel van links verbonden met websites van derden. We kunnen niet
garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens
omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze organisaties te lezen voordat u van
deze websites gebruik maakt.


U heeft een klacht
Heeft uw klacht betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, en komen
wij er samen niet uit, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.


Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: 0900 – 200 12 01
E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Internet: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.


Wijziging van deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u
onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.


Diessen, 12 februari 2020